Преводи од, за, и во Југоисточна Европa
Печати

Theorie der juristischen Argumentation

Алекси, Роберт.

454 alexy teorijaПредмет на ова истражување е главниот проблем на правната методологија. Тој може да се формулира во прашањето дали  судската пракса располага со консензуален канон правила, кој овозможува рационална и интерсубјективна испитлива контрола на правното одлучување. Денес единство постои само во негативното, имено во тоа дека правното одлучување не го управуваат само законот, судската пракса, догматиката и  вообичаената правна методологија, туку во сите полупроблематични случаи и „надворешно правните“, односно моралните оцени.

Theorie der juristischen Argumentation. Die Theorie des rationalen Diskurses als Theorie der juristischen Begründung [Теорија на правната аргументација. Теорија на рационалниот дискурс како теорија на правната заснованост] од Роберт Алекси излезе на хрватски јазик (извадок) во превод на Кирил Миладинов под наслов Teorija pravne argumentacije. Teorija racionalnog diskursa kao teorija pravnog utemeljenja во издавачката куќа Бреза, Загреб.