Преводи од, за, и во Југоисточна Европa
Печати

Intertekstualnost

Јуван, Марко.

345 juvan intertekstualnostСтудија за историјата и поетиката на интертекстуалноста, термин што го имплементира Јулија Кристева заедно со Ролан Барт во доцните шеесетти години на ХХ век. Онтолошките појдовни точки на овој поим, меѓу другото, се дијалогичноста на Бахтин, критиката на Дерида на западниот логоцентризам, деконструкцијата на моделот на знакот и структурата на де Сосир, естетиката на рецепција и културата на сеќавањето.

Intertekstualnost [Интертекстуалност] од Mарко Јуван излезе на српски јазик (извадок) во превод на Бојана Стојановиќ Пантовиќ под наслов Intertekstualnost во издание на Академска књига, Нови Сад.