Преводи од, за, и во Југоисточна Европa

преведувачи

Печати

Босто, Сулејман

bosto_sulejman
© pen bih
Проф. д-р Сулејман Босто,
професор по филозофија на Филозофскиот факултет, Катедра за филозофија и социологија, универзитет Сараево, Босна и Херцеговина. Член на филозофското друштво на Хрватска, како и на филозофскиот истражувачки центар на Академијата на науките и уметностите на Босна и Херцеговина. Редакциски член на списанијата ,, Филозофски истражувања" и „Synthesis Philosophica", обете во  Хрватска, како и на списанијата ,,Дијалог" и ,,Визура", двете Сараево (Босна и Херцеговина).

2007 Научен престој на универзитетот во Бохум, СРГ (ДААД)
1995  Научен престој на универзитетот Јохан Гутнеберг, Мајнц (ДААД)
Од  2004 Член на Форумот за биоетика на југоисточна Европа
Од 2000 Редовен професор по филозофија на Филозофскиот факултет, Катедра за филозофија и социологија, универзитет Сараево, Босна и Херцеговина.
1990 Вонреден професор по филозофија на Филозофскиот факултет, Катедра за филозофија и социологија, универзитет Сараево, Босна и Херцеговина.
1989 Научен престој на Британската Академија на науките (истражување во Британската библиотека, како и престои на универзитетите во Кембриџ, Колчестер и Норвич), Велика Британија.
1985-1989  Доцент на Филозофскиот факултет, Катедра за филозофија и социологија, универзитет Сараево, Босна и Херцеговина.
1985 Докторат по филозофија на универзитетот во Сараево, Југославија.
1980-1985 Асистент на Филозофскиот факултет, Катедра за филозофија и социологија, универзитет Сараево, Босна и Херцеговина.
1979/80 Студиски престој на универзитетот ,,Јохан Волфганг Гете", Франкфурт/М.
1974- 1979 Асистент на Филозофскиот факултет, Катедра за филозофија и социологија, универзитет Сараево, Босна и Херцеговина.
1972-1973 Професор по филозофија во гимназија (Бугојно, Босна и Херцеговина).
1968-1972 Студии по филозофија на Филозофскиот факултет, Катедра за филозофија и социологија, универзитет Сараево, Босна и Херцеговина.
Научен фокус: филозофска херменевтика, онтологија, феноменологија, филозофска антропологија, филозофија на јазик, филозофија на култура, биоетика.

Има објавено повеќе од педесет научни расправи и статии.

Публикации

(Книги):
1. Hermeneutička teorija jezika /Херменеутичка теорија на јазикот/, В. Маслеша, Сараево 1986 год.
2. Svijet i kontingencija /Свет и контингеност/, Филозофски истражувања, Загреб 1997 год.

Преводи на б/х/с

(Книги):
Карл Фриедрих фон Вајцзекер
, Jedinstvo prirode/(Единството на природата), В. Маслеша, Сараево 1988 год.
Ханс Ленк
, Između teorije  znanosti i društvene  znanosti (Помеѓу научната теорија и социјалната наука), В. Маслеша, Сараево 1990 год.
Рихард Висер,
Filozofija u obistinjenju (Филозофија во обистунивањето) (превод со Жељко Павиќ) (изд. Кружак,  Загреб, 2000).
Махмуд Закцоук,
Al-Ghazalijeva filozofija u usporedbi s Descartesom /Споредба на филозофијата на Ал-Гхазали и на Декарт/ (изд. Eл-Калем, Сараево, 2000).
Joханес Лохман
, Filozofija i jezikoslovlje/(Филозофија и наука за јазикот), изд.: Љевак, Загреб 2001
Ханс-Георг Гадамер:
Čitanka /Читанка /(изд. Жан Грондин), МХ, Загреб 2003.
Г.В.Ф. Хегел,
Logika I (Nauk o bitku) /Логика (Наука за битието , Деметра, Загреб 2003.
Рихард Висер,
Martin Heidegger u mišljenju na putu /Мартин Хајдегер во мислењето на пат/ (превод со Жељко Павиќ).
Oто Пегелер,
Heidegger u svom vremenu /Хајдегер во своето време/, Сахинпашиќ, Сарево 2005.
Грет Халер,
Granice Solidarnosti. Evropa i SAD u ophođenju sa državom, nacijom, religijom, /Граници на солидарноста/ Бајбук, Сараево 2006.
Хелмут Дубиел,
Neizvjesnost i politika, /Неизвесност и политика/ Рабиќ, Сараево,  2006.
Ерих Ратфелдер
, Raskrsnica Sarajevo /Крстосница Сраево/, Босанска рјеч, Tузла 2007.
Роберт Шпаеман
, Osnovni moralni pojmovi /Основни морални поими/, Свјетло Рјечи, Сараево 2008.
Јирген Хабермас
, Između narturalizma i religije /Помеѓу натурализмот и религијата/, Тугра, Сараево 2009.
Ерика Фишер-Лихте
, Estetika performativne umjetnosti/ Естетика на перформативната уметност, Шахинпашиќ, Сарево 2009.